7143 Sayılı Kanun ve Öğrenci Affı Başvuruları Hakkında Duyuru

18.05.2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan 7143 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 78 inci madde hükümlerine göre, “Üniversitemizden ilişiği kesilenlerin yeniden öğrenime devamlarının sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar” aşağıda belirtilmiştir.

Ayrıca, 7143 sayılı Kanun ile eklenen geçici 78. Madde hükümleri uygulama esasları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 8.6.2018 tarihli bilgilendirme yazısını dikkatlice okumaları önerilir. İlkelere buradan erişebilirsiniz

Başvurularını kanunda belirtilen 4 (dört) aylık başvuru süresi içerisinde (18 Eylül 2018 tarihine kadar) TURTEP Başkanlığına şahsen başvuru yapanların başvuruları TURTEP Yönetim Kurulu tarafından incelenerek durumları uygun olanlar öğrenim ücreti vb. yükümlülüklerini yerine getirmeleri koşuluyla kayıtları yapılarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında eğitim-öğretime başlayabileceklerdir. Başvuru takvimi usul ve esasların sonunda verilmiştir (G Maddesi).

7143 SAYILI KANUNUN 15’NCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

A. BAŞVURU KOŞULLARI

1. Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler, hariç olmak üzere;

a. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Hazırlık Sınıfı ve Dikey Geçiş sürecinde iken kendi isteği ile veya her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen intibak öğrencileri,
b. ÖSYM tarafından yerleştirilen Önlisans, Lisans öğrencileri ile Lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte iken Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteği ile veya her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrenciler, (Genel Hükümler 7 ve 8’in atıf yaptığı YÖK yazılarının dikkatlice incelenmesi)
c. Üniversitemizin herhangi bir programına ÖSYM tarafından yerleştirildiği halde kayıt yaptırmayanlardan bu durumu belgelendirenler,

Kanun'dan yararlanmak üzere şahsen başvuru yapabilecektir.

2. 18.05.2018 tarihinden sonra ilişiği kesilen öğrenciler bu kanun hükümlerinden faydalanamaz.

3. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Askerlik görevini yapmakta olup, öğrenime başlama hakkından faydalanmak isteyenler, terhis tarihlerinden itibaren iki ay içinde şahsen başvuru yapabilir.


B. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Kayıt Sildiren/ İlişiği Kesilen Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi Dilekçeye buradan erişebilirsiniz

2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı),

3. ÖSYM yerleştirme belgesi (Önlisans, Lisans ve DGS ile yerleşenler için)

4. Önlisans, Lisans öğrencileri için Lise Diplomasının noter onaylı sureti, DGS ile gelen öğrenciler için Önlisans diplomasının noter onaylı sureti, Lisansüstü öğrencileri için lisans diplomasının noter onaylı sureti

5. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir),

6. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf.

7. Varsa öğrenim ücreti indirimi ile ilgili belge. Öğrenim Ücretlerine İlişkin Esas ve Usuller İçin Tıklayınız

Not: TÜRTEP Yönetim Kurulunca kabulleri yapılan öğrencilerin 24 Eylül 2018 tarihine kadar dönem ücretini ödemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru geçersiz olacaktır.

Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazandığı Halde Hiç Kayıt Yaptırmayan Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi Dilekçeye buradan erişebilirsiniz

2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı),

3. Lise Diplomasının noter onaylı sureti,

4. ÖSYM yerleştirme belgesi,

5. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir),

6. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf.

7. DGS ile yerleşen öğrenciler için, Önlisans Diploması onaylı sureti(Noter/Mezun Olduğu Üniversite) - (arkalı-önlü)

8. Varsa öğrenim ücreti indirimi ile ilgili belge. Öğrenim Ücretlerine İlişkin Esas ve Usuller İçin Tıklayınız

Not: TÜRTEP Yönetim Kurulunca kabulleri yapılan öğrencilerin 24 Eylül 2018 tarihine kadar dönem ücretini ödemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru geçersiz olacaktır.


C. BAŞVURU SÜRESİ VE BAŞVURU YERİ

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilmeleri için öğrenci adaylarının başvurularını, Kanunun yayınlandığı 18.05.2018 tarihinden itibaren 18.09.2018 Salı günü mesai bitimine kadar, TURTEP Başkanlığı, Şehit H. Temel Kuğuoğlu Caddesi No:30 Bahçelievler Ankara adresine şahsen yapacaklardır. Diğer usullerle müracaat kabul edilmez.


D. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. İstenen evrakları tamam olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınır. Başvurular; başvuru koşullarının sağlanıp sağlanmadığı, istenen evrakların tamam olup olmadığı, öğrencinin sorumlu olacağı dersler ve dönemleri gibi hususlar dikkate alınarak ilgili komisyonlar tarafından değerlendirilir. Komisyon önerileri, ilgili yönetim kurullarında görüşülür, alınan kararlar, her öğrencinin durumunu belirtir intibak çizelgeleri ile birlikte ilgili birimlere iletilir ve öğrencilere tebliğ edilir.

2. Daha önce kayıtlı bulunduğu bölüm/programı kapatılanların başvuruları, TURTEP Başkanlığına yapılır, TURTEP Başkanlığınca görevlendirilen komisyon tarafından eşdeğer veya eşdeğer sayılan en yakın bölüm/programa öğrenci yönlendirilir. Yönlendirilen akademik birim komisyonları tarafından değerlendirilerek, öğrencilerin sorumlu tutulacağı müfredat belirlenir. TURTEP Başkanlığı tarafından oluşturulan Komisyonda değerlendirilmek üzere komisyona gönderilir. İlgili Komisyon, adayın hangi akademik birimde öğrenime devam etmesi gerektiğine karar verir, öğrenciler ilgili birimlere yönlendirilir.


E. ÖĞRENCİLİK HAKLARININ KULLANILMASI

1. Öğrencilik hakkı kesin kayıt yaptırarak kazanılır ve öğrencilik haklarını kullanmaya başlamış olanlar, tüm öğrencilere uygulanan mevcut eğitim-öğretim ve sınav yönetmelikleri ile yönergelerine tabi olurlar, diğer öğrencilere verilen tüm haklardan yararlanırlar.

2. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için öğrencilik statüsü kazanan ve ilgili komisyonlarca durumları belirlenerek ilgili yönetim kurulu kararı ile intibakları sağlanan öğrenciler, kesin kayıt yaptırdıktan sonra eğitim-öğretime başlarlar.

3. Lisansüstü öğrencilerine, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı GÜZ döneminden başlamak üzere ilgili bölüm başkanlığı görüşü ve TÜRTEP Yönetim Kurulu kararı ile verilecek haklar, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenir ve uygulanır.


F. GENEL HÜKÜMLER

1. Kanundan yararlanarak öğrencilik hakkı kazananların askerlik tecil veya tehir işlemleri hakkında, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesi hükmü uygulanır. Bunlardan askere alınması gerekenlerin ise istemeleri halinde askerlik süresi boyunca öğrenim hakları dondurulur.(Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır. 7143 sayılı kanun)

2. Başvuruları geçerli olan öğrencilerin değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, kesin kayıt için ilgili eğitim-öğretim döneminin öğrenim ücretini ödemek zorunludur.

3. Kesin kayıt için istenen belgeler ile kayıt işlemlerine ilişkin kural ve süreçler TURTEP Başkanlığı tarafından TURTEP Web sitesinden ilan edilir. (http://www.turtep.edu.tr) İstenen belgelerin asıllarını ilan edilen tarihler arasında teslim etmeyen öğrencilerin işlemleri geçersiz kabul edilerek, kişi kayıt hakkından feragat etmiş sayılır. Daha sonra hiçbir hak talebinde bulunamaz.

4. TURTEP Yönetim Kurulu, kanundan faydalanmak üzere başvuran öğrencilerin başvuru kriterlerini sağlayıp sağlamadıkları, ders alma, sınav ve intibak işlemlerini değerlendirmek üzere intibak komisyonu kurar. Komisyon görüşü ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilerek, her öğrenci için alınan karar, intibak formları ile birlikte; Öğrenci İşleri Birimine gönderilir.

5. İlgili Kanundan yararlanmak üzere başvuran ve başvuruları uygun bulunan öğrencilerden kayıt sırasında istenilen belgeleri öğrenci işlerine teslim etmek zorundadır.

6. Uygulamalarda karşılaşılan tereddütlü durumlarda; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 8.6.2018 tarihinde yayınlanmış ilkeler doğrultusunda TURTEP Başkanlığınca yeniden düzenleme yapılır. İlkelere buradan erişebilirsiniz

7. Yükseköğretim Genel Kurulunun 22.06.2007 tarihli toplantısında alınan karar gereği 2007-2008 eğitim öğretim yılından önceki dönemlerde kayıtlı Önlisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinin başvuru hakları olmayacaktır. Belgeye buradan erişebilirsiniz

8. 2009-2010 eğitim öğretim yılından önce kayıt olmuş Lisans öğrencileri Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 14.05.2009 tarihli toplantısında aldığı kararlar gereğince, durumlarını belgelendirmeleri halinde başvuruları TURTEP Başkanlığınca değerlendirilecektir. Belgeye buradan erişebilirsiniz

9. Süresi içinde başvuruda bulunmayanlar bu haklardan yararlanamazlar.


G. ÖNEMLİ TARİHLER

Başvuru Tarihleri 18.05.2018-18.09.2018
Akademik Birim Değerlendirme Tarihleri 19.09.2018-20.09.2018
İlan Tarihi 21.09.2018
Kayıt Tarihleri 21.09.2018-24.09.2018

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ahmet Yesevi Üniversitesi TÜRTEP Başkanlığı Şehit H. Temel Kuğuoğlu Caddesi No: 30 Bahçelievler ANKARA

Telefon : +90(312) 216 06 50

http://www.turtep.edu.tr