Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacı, görevleri, yönetim organları ve faaliyetleriyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkiye Türkçesiyle Uzaktan EğitimProgramları Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacı, görevleri, yönetim organları, faaliyetleri ve çalışma şekliyle ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Tüzüğü’nün 15 ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışman: Bölümlerde yürütülen ders, proje, uygulamalar vb. diğer eğitim–öğretim faaliyetlerini fiilen yürüten öğretim elemanını,

b) Merkez Müdürü: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak ÜniversitesiTürkiyeTürkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve UygulamaMerkezi Müdürünü / TÜRTEP Başkanını,

c) Merkez / TÜRTEP: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak ÜniversitesiTürkiyeTürkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve UygulamaMerkezini,

d) Mütevelli Heyeti: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Mütevelli Heyet Başkanı: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

f) Program / Bölüm: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak ÜniversitesiTürkiyeTürkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve UygulamaMerkezi tarafından koordine edilen ve diploma verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarını/bölümlerini,

g) Rektör: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörünü,

h) Rektör Vekili: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Birinci Yardımcısını,

i) Senato: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesini,

k) Yönetim Kurulu: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak ÜniversitesiTürkiyeTürkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve UygulamaMerkezi / TÜRTEP Yönetim Kurulunu, ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Üniversitedeyürütülmekte olan uzaktan eğitim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini temin etmek, uzaktan eğitimle ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak; ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek, yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak; örgün eğitimdeki dersleri e-öğrenme ile desteklemek; e-öğrenme yoluyla verilecek sertifika programları açmak, yürütmek veya özel sektör kurumlarının eğitim programlarının e-öğrenmeye uyarlanması ve uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak; uzaktan eğitimle ilgili bilgi birikimini kurum ve kuruluşlara aktarmaktır.

Merkezin görevleri

MADDE 6- (1) Merkezin görevleri şunlardır:

a) Uzaktan eğitimle ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak,

b) Üniversite tarafından uzaktan eğitim yoluyla yürütülmekte olan programların standartlarını belirlemek, ders içeriklerini hazırlamak, yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak, öğretim yönetim sistemi ve sunucu altyapılarını hazırlamak,

c) Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul, Fakülte ve Enstitülerde yürütülmekte olan uzaktan eğitim programlarının yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak,

d) Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim ile verilmesine yönelik program önerilerini değerlendirmek, koordinasyonunu yapmak, yürütülmesini sağlamak ve bu konuya ilişkin esasları belirlemek,

e) Gerek Üniversite içi, gerekse Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım, otomasyon sistemleri ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

f) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme / uzaktan eğitim vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak veya önermek,

g) Uzaktan eğitimle ilgili süreli ve süresiz yayınlar yapmak,

h) Uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, ihtiyaç duyulan alanlarda topluma dönük sertifika programları düzenlemek, yaşam boyu öğrenimi topluma benimsetmek,

ı) Merkez tarafından yürütülecek ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarının veya bölümlerinin açılmasını Üniversite Senatosuna teklif etmektir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü

b) Yönetim Kurulu

c) Bölüm Başkanları

d) Akademik Değerlendirme Kurulları

e) Merkez Sekreteri

Merkez Müdürü

MADDE 8- (1) Merkez Müdürü, Rektörlüğün teklifi ile Mütevelli Heyet Başkanı tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere iki kişiyi Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Merkez Müdürünün geçici olarak görevinden ayrılması hâlinde yerine müdür yardımcılarından biri, onların da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemli olanından başlamak üzere vekâlet eder.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9- (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin görevlerinin etkin olarak yürütülmesini sağlamak,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) TÜRTEP programlarının eğitim-öğretim, sınav, ölçme ve değerlendirme hizmetlerini yürütmek, teknik alt yapısını hazırlamak, devamını sağlamak, gerekli idari ve akademik birimleri kurmak,

d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Mütevelli Heyet Başkanına sunmak,

e) Merkezin akademik ve idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek, gerekli birimleri kurmak ve Mütevelli Heyet Başkanının onayına sunmak,

 f) TÜRTEP programlarından mezun olan öğrencilerin “Geçici Mezuniyet Belgeleri”ni imzalamak,

g) TÜRTEP öğrencilerinin diplomalarının hazırlanmasını, ilgili Yüksekokul ve Enstitü Müdürü veya Fakülte Dekanı ile Rektörün onayına sunulmasını sağlamak,

h) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak,

 i) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışından alanında uzman öğretim elemanları arasından danışmanları belirlemektir.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür Yardımcıları ile Merkez Müdürünün Bölüm Başkanları arasından önereceği adaylardan Mütevelli Heyet Başkanının seçeceği iki üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

Madde 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Mütevelli Heyet Başkanlığına sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitimle ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,

d) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirmek ve önerilerde bulunmak,

e) Merkez için gerek duyulan idari ve akademik çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

f) Merkezin görevlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak ve kararlar almaktır.

Bölüm Başkanları

MADDE 12- (1) Bölüm Başkanları, yürütülmekte olan programlar için Merkez Müdürünün teklifi ve Rektör Vekilinin onayıyla 3 yıl süre ile atanır. Bölüm Başkanları, programın her düzeydeki eğitim-öğretim ve akademik faaliyetlerini yürütür.

Akademik Değerlendirme Kurulları

MADDE 13- (1) İhtiyaç hâlinde yürütülmekte olan her bir program için Bölüm Başkanlarının başkanlığında Merkez Müdürünce belirlenen az üç, en çok beş kişi olmak üzere Akademik Değerlendirme Kurulları oluşturulur. Akademik Değerlendirme Kurulları, öğretim programlarının yapılması, güncellenmesi, program için telif eser yazacak öğretim üyelerinin belirlenmesi gibi akademik faaliyetler hakkında Merkez Müdürüne önerilerde bulunur.

Merkez Sekreteri

MADDE 14- (1) Merkezin tüm idari işlerinin yürütülmesi, koordinasyonu ve denetlenmesini yapar,

(2) Merkezde çalışan idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli arasında işbölümünü sağlar,

(3) Kurum/kuruluş ve şahıslardan gelen yazıların cevaplandırılması için gerekli işlemleri yapar, Merkez öğrenci işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar, personelin birinci sicil amiri olarak sicil raporlarını doldurur,

(4) İdari personelin izinlerini Merkezdeki işleyişi aksatmayacak şekilde düzenler,

(5) Merkez Müdürünün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 15- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Mütevelli Heyetin 5/11/2009 tarihli 35 inci Toplantısında kabul edilmiş olan (Karar no: 11.1) “Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkistan Uzaktan Eğitim Fakültesi (TUEF) Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Rektör ve Rektör Vekili yürütür.

Yönetmeliğin kabul edildiği Mütevelli Heyet Toplantısının

Tarihi:  02 / 06 / 2012 

Toplantı Numarası:   42

Karar Numarası: 17.2.24