Öğrenci Disiplin Yönergesi

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ

TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TÜRTEP) ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi TÜRTEP Başkanlığında eğitim-öğ­retim gören öğrencilere ilişkin disiplin ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi TÜRTEP Başkanlığında eğitim-öğ­retim gören öğrencilere ilişkin disiplin ile ilgili usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Tüzüğünün 10 (g) maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-  (1) Bu Yönergede geçen;

a) TÜRTEP: Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Araştırma Ve Uygulama Merkezi’ni,

b) Öğrenci: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi TÜRTEP Başkanlığında ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrenimi gören kişileri,

c) Üniversite: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesini (AYÜ,

d) TÜRTEP Disiplin kurulu: TÜRTEP Başkanı ,TÜRTEP Başkan Yardımcıları ve TÜRTEP Başkanının belirleyeceği üç (3) kişiden oluşan kurulu,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Cezaları ve Suçları

Disiplin cezaları

MADDE 5- (1) Disiplin cezaları şunlardır:

a) Uyarma: Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

b) Kınama: Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.

c) Ağırlaştırılmış kınama: Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında tam kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.

d) Üniversiteden çıkarma: Öğrenciye bir daha Üniversiteye alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile bildirilmesidir. Üniversiteden çıkarma cezası alan öğrenci Üniversite ve tesislerine giremez, cezalı olduğu sürelerde hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamaz.

Uyarma cezası gerektiren disiplin suçları

MADDE 6- (1) Uyarma cezasını gerektiren fiil ve hâller şunlardır:

a) Öğrencilik sıfatının gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

b) Kişilerle olan ilişkilerde, kaba ve saygısız davranmak, başkalarını rahatsız edecek biçimde bağırmak, şarkı söylemek, çalgı çalmak, gürültü etmek, çevresini temiz tutmamak,

c) Yetkili mercilerce sorulan soruları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak.

Kınama cezası gerektiren disiplin suçları

MADDE 7- (1) Kınama cezasını gerektiren fiil ve hâller şunlardır:

a) Öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte tutum ve davranışta bulunmak,

b) Üniversite yetkililerince istenen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek ya da hiç bildirmemek,

Ağırlaştırılmış kınama cezası gerektiren disiplin suçları

MADDE 8- (1) Ağırlaştırılmış kınama cezasını gerektiren fiil ve hâller şunlardır:

a) Üniversite yetkilileri, öğretim elemanları ve çalışanlarına karşı kaba ve saygısız tutum ve davranışlarda bulunmak,

b) Başkasının öğrenme ve öğretme hürriyetini kişisel olarak kısıtlamak; Üniversitede sükûn, huzur ve çalışma düzenini bozucu davranışlarda bulunmak,

c) Kumar oynamak veya oynatmak,

d) Üniversiteden aldığı ve kendisine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak veya aynı kurumdan alınan başkasına ait bir belgeyi kullanmak,

e) TÜRTEP Başkanlığının bilgisi ve izni olmaksızın Üniversitenin adını kullanarak, her ne ad altında olursa olsun, herhangi bir sosyal, kültürel, sportif ve benzeri etkinliklerde bulunmak,

f) Sınavlarda kopya çekmek, çektirmek veya bunlara teşebbüs etmek,

g) Üniversite yöneticilerini, öğretim üyelerini ve diğer Üniversite personeli tehdit etmek veya hakarette bulunmak,

h) Hırsızlık yapmak,

i) Tek başına veya toplu olarak Üniversite yöneticilerinin şahısları veya kararları aleyhine saldırgan nitelikte konuşmak, yayınlar yapmak, bu konuda öğrencileri kışkırtmak veya bu gibi davranışlarda bulunmak,

j) Disiplin kovuşturmasıyla ilgili işleri veya disiplin kurulunun çalışmasını zor kullanarak veya tehditle engellemek ya da soruşturmanın seyrini değiştirmeye yönelik davranışlarda bulunmak,

k) Bir kimseyi veya grubu, tehdit eder şekilde suç sayılan bir eylemi düzenlemeye, böyle bir eyleme katılmaya, yalan beyanda bulunmaya, sahte delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak,

Üniversiteden çıkarma cezası gerektiren disiplin suçları

MADDE 9- (1) Üniversiteden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hâller şunlardır:

a) Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin manevi şahsiyetini tahkir edici söz ve eylemlerde bulunmak, bu gibi davranışları tahrik veya teşvik etmek, yardımda bulunmak ya da iki devletin manevî şahsiyetine yazılı veya sözlü olarak saldırmak,

b) Türkiye ve Kazakistan Devletlerinin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle cezalandırılmış olmak,

c) Kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek,

d) Üniversite çalışanlarının görev yapmasına engel olmak veya öğrencileri bu tür davranışlara zorlamak,

e) Üniversitede boykot, grev, işgal, engelleme, personelin işini yavaşlatma gibi eylemlere katılmak, bu amaçlara yönelik eylemleri tahrik etmek,

f) İdeolojik ve siyasi amaçlarla Üniversitedeki huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak,

g) Resmî belgeler üzerinde tahrifat yaparak sahte belge düzenlemek veya buna teşebbüs etmek, yardım etmek,

h) Üniversite binalarına girmeleri yasak olduğu hâlde, bu karara itaatsizlik etmek veya yetkili organlarca kapatılmış binalara girmek, zarar vermek veya tahrip etmek,

i) Uyuşturucu madde kullanmak, taşımak, bulundurmak veya ticaretini yapmak,

j) Ateşli silah, mermi, bıçak ya da saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak, Üniversite içinde bulundurmak veya bu suçlardan mahkûm olmak,

k) Bir kişiye veya gruba her ne sebeple olursa olsun işkence yapmak veya yaptırmak,

l) Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlar adına eylem yapmak veya bu kuruluşlara yardımda bulunmak,

m) Güvenlik kuvvetleri tarafından aranılan kişileri saklamak veya barındırmak,

n) Başkalarına kasten fiilî tecavüzde bulunmak,

o) Çete oluşturmak, şahıs veya herhangi bir grup adına haraç almak ya da gasp etmek,

p) Dil, ırk, renk, din ve mezhep açısından kutuplaşmalara yol açıcı eylemlerde bulunmak,

r) Irza tecavüz etmek.

Disiplin suçunun tekrarı ve öngörülmemiş disiplin suçları

MADDE 10- (1) Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerek­tiren fiil ve hâllere, nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylem­lerde bulu­nanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.

(2) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya hâlin tekrarında bir derece ağır ceza uygulanır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Soruşturması

Soruşturma yaptırmaya yetkili makamlar

MADDE 11- (1) Disiplin soruşturmasını yaptırmaya yetkili amir: TÜRTEP Başkanı Soruşturma yaptırmaya yetkilidir. Soruşturmayı bizzat yapabileceği gibi, kuracağı bir soruşturma  kuruluna da havale edebilir.

Soruşturmanın süresi

MADDE 12- (1)  Disiplin soruşturmasına, olayın öğrenilmesini müteakip ilk mesai gününde başlanır. Soruşturma, soruşturma kurulu tayini suretiyle yapılması hâlinde, soruşturma açılma kararı soruşturmacı veya kurula bildirilir. Soruşturma, onay tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

(2) Soruşturmanın bu süre içinde bitirilmemesi hâlinde soruşturma  kurulu, gerekçeli olarak ek süre verilmesi talebinde bulunur. Soruşturma emrini veren disiplin amiri uygun bulduğu takdirde soruşturma süresi uzatılabilir. Verilen bu süre on beş günü geçemez.

Soruşturmanın yapılış şekli

MADDE 13- (1) Soruşturma  kurulu tanık dinler, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabileceği gibi bunları gerektiğinde istinabe suretiyle de yaptırabilir. Soruşturma işlemi bir tutanakla tespit olunur. Tutanak; işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve kurul; soruşturma yazmanı, ifade sahibi, keşif sırasında hazır bulunanlar tarafından imzalanır. İstinabe talimatında şahidin hüviyeti, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler açık olarak belirtilir.

(2) Üniversite yetkilileri; soruşturmacıların istedikleri her türlü bilgi, dosya ve başka belgeleri gecikmeye mahal bırakmaksızın vermeye ve istenecek yardımları yerine getirmeye mecburdurlar.

Savunma hakkı

MADDE  14- (1) Yazılı son savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturma raporunu alan disiplin cezası vermeye yetkili makam veya  kurullar ilgili öğrencinin yazılı son savunmasını isterler. Bu amaçla ilgiliye gönderilen yazıda hakkında disiplin soruşturması açılan fiilin neden ibaret bulunduğu belirtilir. Tanık ifadeleri; diğer deliller özetlenir, üç günden az olmamak üzere yazılı savunmasını yapmak için süre verilir. Belirtilen süre içerisinde veya tarihte savunmasını yapmayanlar savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

Soruşturma raporu

MADDE 15- (1)  Disiplin soruşturması aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller ve alınan savunma özetlenir.

b) Her suç maddesi ayrı ayrı tahlil edilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır ve uygulanacak ceza teklif edilir. Varsa, belgenin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir.

c) Rapor, disiplin cezası vermeye yetkili makam veya  kurula yazılı olarak iletilir. Yetkili makam veya  kurul en geç üç gün içinde toplanarak gerekli incelemeye başlar.

Disiplin kurulunun toplanması

MADDE 16- (1) Disiplin kurulu, başkanın çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır.

Kurulun çalışmalarının düzenlenmesi

MADDE 17- (1)  Bu Yönergenin ilgili maddesi uyarınca öğrencinin yazılı savunmasının istenmesi, toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması başkan tarafından sağlanır.

Toplantı yeter sayısı

MADDE 18- (1)  Disiplin kurulu olarak yönetim kurulunun toplantı nisabı, kurul üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır.

Raportörlük

MADDE 19- (1)  Kurullarda raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafından yürütülür. Raportör üye, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç iki gün içinde tamamlar ve hazırlayacağı raporu başkana sunar.

Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar

MADDE 20- (1)  Uyarma, kınama ve ağırlaştırılmış kınama cezaları, doğrudan doğruya TÜRTEP Başkanı tarafından, geçici uzaklaştırma ve Üniversiteden çıkarma cezası ise TÜRTEP Yönetim Kurulu kararıyla Rektör ve Rektör Vekili ( Rektör 1 nci Yardımcısı) ‘nin onayı ile verilir.

Oylama

MADDE 21- (1)  Disiplin  kurullarında her üye oyunu kabul veya red yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılmaz. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Karar

MADDE 22- (1)  Disiplin cezası vermeye yetkili makam veya disiplin kurulu, soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul edip etmemekte serbesttir, gerekçelerini göstermek kayıt ve şartıyla lehte veya aleyhte başka bir disiplin cezası da verebilir.

Karar süresi

MADDE 23- (1)  Disiplin cezası vermeye yetkili makam; uyarma, kınama, ağırlaştırılmış kınama cezaları için, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren en geç on gün içinde karar vermek zorundadır. Diğer disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hâllerde, dosya derhal disiplin kuruluna havale edilir. Disiplin kurulu dosyayı aldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde karar vermek zorundadır.

Disiplin cezası verilirken dikkat edilecek hususlar

MADDE 24- (1) Disiplin cezası aşağıdaki şekilde verilir:

a) Disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler ile disiplin  kurulları, bu cezalardan birini tayin ve takdir ederken, disiplin suçunu oluşturan fiil ve hareketlerin ağırlığını, sanık öğrencinin hangi maksatla hareket ettiğini, tahrik ve suç işleme kastının bulunup bulunmadığını, amacını, daha önce bir disiplin cezası alıp almadığını, davranış, tavır ve hareketlerini, işlediği fiil ve yaptığı hareket dolayısıyla pişmanlık duyup duymadığını dikkate alır.

b) Toplu olarak işlenen disiplin suçlarında, suçluların münferiden tespit edilemediği hâllerde, topluluğu oluşturan öğrencilerin her birine yetkili amir veya kurullarca uygun görülecek cezalar verilir.

Görüşme usulü

MADDE 25- (1)  kurul, raportörün açıklamalarını dinler, gerek görüldüğü takdirde soruşturmacıları da dinleyebilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliliği sonucuna varıldığında oylama yapılır ve karar kurul başkanı tarafından açıklanır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama ve İtiraz

Cezaların bildirilmesi

MADDE 26- (1) Disiplin soruşturması sonunda verilen ceza, soruşturma yapmaya ve yaptırmaya yetkili makam tarafından:

a) Hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye,

b) Öğrencinin ana veya babası, yoklukları hâlinde, öğrencinin göstermiş bulunduğu en yakın aile mensubuna,

c) İlgili kurumlara bildirilir.

(2) Disiplin cezaları, gerekirse Üniversitenin belirlediği yerlerde ilân edilmek suretiyle de tebliğ edilebilir.

Uygulama

MADDE 27- (1) Yetkili merci veya kurul kararlarında hangi tarihten itibaren uygulanacağı hususu belirtilmedikçe, disiplin cezaları verildikleri tarihten itibaren uygulanır.

İtiraz ve süresi

MADDE 28- (1) Disiplin cezası vermeye yetkili makamlarca verilen uyarma, kınama, ağırlaştırılmış kınama ve Üniversiteden çıkarma cezalarına karşı 3 gün içinde Üniversite Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir. Üniversite Yönetim Kurulu, kararı inceleyerek, verilen cezayı aynen kabul veya reddeder. Üniversite Yönetim Kurulunun Üst Disiplin Kurulu olarak verdiği karar kesindir.

(2) Bu Yönetmeliğin, 9 uncu maddesinde öngörülen Üniversiteden çıkarma cezasını gerektiren disiplin suçlarından birini işlemek suretiyle Üniversiteden çıkarılan öğrenciler, Üniversiteye tekrar alınmazlar.

Zaman aşımı

MADDE 29- (1) Bu Yönergede geçen disiplin suçlarını incelemeye yetkili görevlilerce soruşturmanın başladığı tarihten itibaren bir ay içerisinde öğrenciye disiplin cezası uygulanır ve ceza alan öğrenciye çıkan karar tebliğ edilir. Belirlenen tarihler içinde uygulanmayan ceza zaman aşımına uğrar.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 30- (1) Disiplin soruşturması dolayısıyla öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin AYÜ Öğrenci Bilgi Sitemi için bildirdiği internet elektronik posta (e-mail) adresine yapılır. Bu adrese gönderilen her türlü yazışma ve tebligat öğrenciler tarafından alınmış sayılır. Öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sisteminden gönderdikleri bilgi ve belgeler de resmî gönderi olarak kabul edilir. Ayrıca disiplin soruşturmasıyla ilgili yazışmalar, öğrencinin öğrenci bilgi sistemindeki adresine ıslak imzalı olarak da gönderilir.

Dosya teslimi

MADDE 31- (1) Disiplin soruşturmasına ait dosyalar dizi pusulasıyla birlikte teslim edilir ve alınır. Dizi pusulasının altında teslim eden ve alanın imzaları bulunur.

Yasaklar

MADDE 32- (1)  Soruşturmanın her safhasında gizlilik esastır. Gizlilik esasına uymayanlar hakkında idari işlemle birlikte Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Personel Disiplin Yönetmeliği’nin hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 33- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği esas alınır.

Yürürlük

MADDE 34- Bu Yönerge, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35- Bu Yönerge hükümlerini TÜRTEP Başkanlığı yürütür.

Yönergenin kabul edildiği Senato Toplantısının

  Tarihi:  30.10.2015

  Toplantı Numarası 2

  Karar Numarası: 3.4.2