Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜRTEP) Muafiyet ve İntibak İşlemleri İlkeleri

BİRİNCİ BÖLÜM

(Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar )

MADDE 1 - (1) Bu ilkelerin amacı, Ahmet Yesevi Üniversitesi TÜRTEP'e yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başardığı derslerin muafiyet ve yarıyıl/yıl intibak esasları ile muafiyet sınavı yapılacak derslerle ilgili esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – Ders muafiyet ve intibak ilkeleri, TÜRTEP programlarına yeni kaydolan öğrencileri, TÜRTEP programlarından mezun olarak TÜRTEP bünyesinde farklı bir programa kayıt olan öğrencileri, TÜRTEP programlarından kayıt sildirerek TÜRTEP bünyesinde aynı veya farklı bir programa kayıt olan öğrencileri, TÜRTEP programlarında birden fazla programda kayıtlı öğrencileri kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3- Bu yönerge Ahmet Yesevi Üniversitesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesinin 26. Maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) İlkelerde geçen;
a) Üniversite/AYÜ: Ahmet Yesevi Üniversitesini,
b) Rektör: Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörünü,
c) Senato: Ahmet Yesevi Üniversitesi Senatosunu,
d) TÜRTEP: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi,
e) TÜRTEP Yönetim Kurulu: Ahmet Yesevi Üniversitesi TÜRTEP Yönetim Kurulunu,
f) Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO): Öğrencinin almış olduğu ve ortalamaya katılan tüm derslere ait kredilerin başarı notları ile çarpımından oluşan toplam değerin kredi toplamına bölümünü,
g) Öğrenim Belgesi (Transkript): Öğrencinin Üniversitede aldığı derslere ait bütün notları ve işaretleri gösteren belgeyi,
h) Öğrenci Bilgi Sistemi: TÜRTEP’e ait elektronik bilgi yönetim sistemini,
i) TÜRTEP’in Resmi İnternet Adresi: TÜRTEP’in resmi internet adresini (www.turtep.edu.tr),
j) Akademik takvim: Eğitim-öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi
k) Ortak Zorunlu Dersler: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil derslerini
l) İntibak işlemi: Ahmet Yesevi Üniversitesi TÜRTEP'e kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce TÜRTEP Programları dâhil herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başardığı ve muaf sayıldığı derslere göre devam edecekleri dersleri belirleme işlemini,
m) İntibak Komisyonu: TÜRTEP Yönetim Kurulunca, bölümler/ programlar bazında ilgili öğretim elemanları arasından seçilerek en az üç üyeden oluşturulan muafiyet ve intibak taleplerinin incelendiği komisyonu,
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

(Başvuru)

MADDE 5- (1) Muafiyet talebinde bulunan öğrenciler muafiyet başvuru dilekçelerini akademik takvimde yer alan eğitim öğretim faaliyetlerinin başladığı tarihten önce TÜRTEP Başkanlığına teslim etmek zorundadır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular işleme alınmaz.
(2) Başvuru ekine daha önce öğrenim görülen yükseköğretim kurumu veya noter tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı veya e-imzalı) ders içerikleri ve not döküm belgesi (transkript) eklenmesi gerekir. Bu konuda, fotokopi, faks, onaysız belge ve eksik belge olması durumunda başvuru işleme alınmaz.
 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(Muafiyet ve İntibak ile İlgili Hususlar )

MADDE 6- (1) TÜRTEP Başkanlığınca oluşturulan Muafiyet ve İntibak Komisyonları, öğrencinin muafiyet istediği derslerle ilgili gerekli incelemeleri yaparak, daha önce alınan, başarılı olunan ve muafiyet talep edilen tüm dersler için kararını bir kerede verir.
(2) Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu ders/derslere devam ederler. Öğrencilerin muafiyet ve intibakları ile ilgili işlemler TÜRTEP Başkanlığına başvuru süresinin bitiminden itibaren (ilgili Akademik Takvimdeki eğitime başlangıç tarihi) bir ay içinde sonuçlandırılır. Öğrenciler, sonraki yarıyıllarda muafiyet ve intibak talebinde bulunamaz.
(3) Tüm TÜRTEP programlarında muafiyet kararları; ders başarı notunun TÜRTEP not baremine göre en az CB harf notu karşılığı olması, ders içeriğinin en az %80 oranında benzerlik göstermesi, AKTS kredisinin muafiyeti yapılacak derse eşit ya da yüksek olması, muafiyet talep edilen ders ile ilgili muafiyet komisyonunun görüşü ve bu ilkelerdeki diğer madde hükümlerine göre alınır.
(4) Farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun olan veya eğitimini yarıda bırakarak TÜRTEP’e kaydolan ön lisans ve lisans programı öğrencilerinin muafiyetleri sadece ortak zorunlu derslerden, başarmış olmaları koşulu ile yapılır. Muafiyet işlemi yapılırken öğrencilerin daha önce bu derslerden almış oldukları başarı notu dikkate alınmaz, sisteme “TR” olarak işlenir.
(5) Dikey Geçiş Sınavı ile lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere, Dikey geçişler hakkında Meslek Yüksek Okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Muafiyet işlemi geçiş yapılan ön lisans programında başarı notu CB ve üzeri olan, dersin başarılma yılı, ders öğrenme çıktıları, kredi ve içerik bakımından muafiyeti ilgili intibak komisyonunca uygun bulunan, TÜRTEP yönetim kurulunca onaylanan derslerin muafiyeti yapılır. Öğrenciler için ayrıca Madde 6-(4) hükümleri de uygulanır.
(6) Yüksek lisans programlarında farklı bir yükseköğretim kurumundan alınmış derslerin muafiyet işlemi yapılmaz.
(7) TÜRTEP Ön lisans, Lisans ve Yüksek Lisans programlarından kaydı silinerek aynı programa tekrar kaydolan öğrencilerin durumları TÜRTEP Yönetim Kurulunca incelenerek öğrencilerin daha önce başarılı olduğu derslerin intibakı yapılır ve öğrenciye bildirilir. İntibakı yapılan dersler sadece öğrencinin GANO’suna dahil edilir. Bu dersler dönemlik not değerlendirmesinde kullanılamazlar. Programlara ait müfredat değişiklikleri, programların kapanması veya diğer durumlarda TÜRTEP Yönetim Kurulu kararlarına göre işlem yapılır. Bu madde kapsamındaki öğrencilere 6. Maddenin 12 Fıkrası uygulanmaz.
(8) TÜRTEP programlarında başarılan derslerin muafiyet işlemi sadece eşdeğer seviyedeki eğitim programları arasında yapılabilir. Farklı eğitim seviyelerindeki programlardan alınan derslerin muafiyeti her ne şekilde olursa olsun yapılmaz.
(9) TÜRTEP programlarında başarılan derslerin muafiyet işlemi sadece aynı kodlu derslerden yapılır. TÜRTEP Yönetim Kurulunca muadil kabul edilen dersler haricinde farklı kodlu derslerden muafiyet talebinde bulunulamaz.
(10) TÜRTEP bünyesinde alınarak farklı bir TÜRTEP programında muaf tutulan bir dersin notu sisteme TR olarak işlenir ve akademik ortalamaya dahil edilmez.
(11) TÜRTEP bünyesinde bir programda muaf edilen bir ders TÜRTEP bünyesindeki farklı bir programda aynı muafiyet hakkını sağlamaz.
(12) TÜRTEP bünyesindeki bir programda muaf olunan derslerin kredisi mezuniyet kredisinin % 30’unden fazla olamaz. Muafiyet işlemi yapılırken yüksek nottan düşük nota doğru sıralama esas alınır.
(13) Ön lisans ve lisans programlarında bir dersten muafiyet talebi dersin başarıldığı dönemden itibaren beş (5) akademik yıl içerisinde yapılabilir.
(14) Başka bir üniversite tarafından yapılan muafiyet işlemi değerlendirmeye alınmaz.
(15) Bir ders birden fazla derse muafiyet işleminde kullanılamaz.
(16) Birden fazla dersin bir derse eşdeğer sayılması durumunda bu derslerin Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) dikkate alınarak intibak yapılır.
(17) Ön şart içeren veya bir dersin ön şartı olan bir dersin muafiyet işlemi yapılmaz.
(18) Uygulama veya staj içeren derslerden muafiyet işlemi yapılmaz.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

(Muafiyet ve İntibak İşlemlerinin Sonuçlandırılması)

MADDE 7- (1) Muafiyet işlemleri TÜRTEP Yönetim Kurulu ve Muafiyet ve İntibak komisyonları tarafından yürütülür. Komisyon raporunu TÜRTEP Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu komisyon raporlarını göz önüne alarak karar verir.
(2) Yönetim Kurulu kararında öğrencinin daha önce okuduğu dersin kodu, adı, kredisi ve başarı notu ile bu derse karşılık muaf olunan dersin adı, kodu ve kredisi belirtilir.
(3) Yönetim Kurulu Kararları öğrenciye TÜRTEP Eğitim Yönetim ve Sınav Yönergesi’nin 27-(1)  maddesi gereği tebliğ edilir.
(4) Muafiyet kararına itiraz kararın öğrenciye resmi olarak tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gündür. Bu süreden sonra itiraz kabul edilmez.


BEŞİNCİ BÖLÜM

(Hüküm Bulunmayan Haller, Yürürlükten Kaldırılan Yönerge, Yürürlük ,Yürütme)

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 8- (1) İlkelerde yer almayan konularda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Ahmet Yesevi Üniversitesi TÜRTEP Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartı ile TÜRTEP Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan İlkeler

MADDE 9– (1) TÜRTEP Yönetim Kurulunun 13.11.2009 tarih ve 09/30 sayılı Yönetim Kurulu kararının 10. maddesinde düzenlenen TURTEP ders muafiyet ilkeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu ilkeler, TÜRTEP Yönetim Kurulunun 31.7.2018 tarih ve 18/15 sayılı Yönetim Kurulu kararının 6. maddesinde kabul edilerek 2018-2019 Eğitim – Öğretim yılı itibarı ile yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 11-(1) Bu ilkelerin hükümlerini Ahmet Yesevi Üniversitesi TÜRTEP Başkanlığı yürütür.