2022-2023 / 7417 Sayılı Kanun Kapsamında Öğrenci Affı

7417 SAYILI KANUN İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİÇİ MADDE 83 UYGULAMA İLKELERİ

05/07/2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83. Maddesi ve 18.07.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı kararı gereğince üniversitemize ilgili kanun kapsamındaki başvurular aşağıdaki usul ve esaslara göre değerlendirilecektir;

1. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten öldürme (madde 81, 82 ve 83), işkence (madde 94 ve 95), eziyet (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) suçlarından mahkûm olanlar veya 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı fiiller, terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları, sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenlerin başvuruları alınmayacaktır.

2. 05/07/2022 tarihinden önce TÜRTEP bünyesindeki önlisans, lisans ve lisansüstü programlarından ilişiği kesilen veya önlisans ve lisans programlarına ÖSYM yerleştirme sistemi ile kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrenciler 07/11/2022 tarihine kadar başvuruda bulunmaları hâlinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine başlayabileceklerdir.

a) 09/09/2022 tarihine kadar başvuruda bulunan öğrenciler 2022-2023 Güz döneminde, 09/09/2022 ile 07/11/2022 tarihleri arasında başvuran öğrenciler ise 2022-2023 Bahar döneminde eğitime başlayabileceklerdir.

b) 07/11/2022 tarihli son başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabileceklerdir.

c) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurmaları halinde bu belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir.

3) 7417 sayılı Kanun uyarınca kayıt hakkı kazananların derse devam, daha önce başarılı olduğu derslerin intibakı vb. eğitimle ilgili devam koşullarının TÜRTEP Yönetim Kurulunca karara bağlanacaktır.

4) TÜRTEP programları Eğitim Öğretim Yönergelerinin ilgili maddeleri gereği öğrencilerin beyan ettikleri e-posta ve telefon numaraları resmi tebligat adresleridir. Bu adreslere yapılacak her türlü yazışma ve tebligat, öğrenciler tarafından alınmış sayılır.

5) Başvurular aşağıda yer alan adres üzerinden yapılacaktır. Eksik belge ile başvuru alınmayacaktır.

Sisteme Yüklenecek Belgeler
1. Biyometrik fotoğraf
2. Adli sicil kaydı (Son 7 gün içerisinde alınmış)
3. Ön lisans ve Lisans programlarına kayıt için lise diploması veya önlisans/lisans diploması, Yüksek lisans programlarına kayıt için lisans diploması
4. Ön lisans ve lisans programlarına kayıt için transkript belgesi (başka bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar)
5- Ön lisans ve lisans programlarına kayıt için kayıt olduğu yıla ait ÖSYM sonuç ve yerleştirme puanlarını gösterir belge

Detaylar
1- Adli sicil kaydı e-devlet üzerinden alınacaktır.
2- Ön lisans veya lisans diploması e-devlet üzerinden alınabilecektir.
3- Islak imzalı transkript belgelerinde doğrulama kodu yer almalıdır. Belge E-devlet sistemi üzerinden de alınabilecektir.
4- İstenen tüm belgelerin pdf formatında olması gerekmektedir.


Başvuru Yap

Sisteme giriş yaparken, "e-Devlet ile Sisteme Giriş" seçeneceğini seçerek devam etmeniz gerekmektedir.


Af Kanunu Metni İçin Tıklayınız 7417 Kanun Uygulama İlkeleri İçin Tıklayınız