TÜRTEP Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ

TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TÜRTEP)

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından koordine edilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarının eğitim-öğretim, sınav, değerlendirme usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirme usul ve esasları ile bu programlarla ilgisi bulunan Üniversitenin birimlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 5 ve 6’ ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a. ALES: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

b. DGS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavını,

c. GMAT: Graduate Management Admission Test isimli sınavı,

d. GRE: Graduate Record Examination isimli sınavı,

e. GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalaması’nı,

f.  Merkez / TÜRTEP: Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezini,

g. Mütevelli Heyeti: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

h. Rektör: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörünü,

i.  Rektör Vekili: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Birinci Yardımcısını,

j.  Senato: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Senatosunu,

k. Tam Zamanlı Öğrenci: Ön lisans ve lisansta en az 15, yüksek lisansta en az 9 kredilik ders alan öğrencileri,

l.  Üniversite: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesini,

m.  Yönetim Kurulu: Merkez / TÜRTEP Yönetim Kurulunu,

n.  YANO: Yarıyıl İçi Ağırlıklı Not Ortalamasını

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları ve Kayıt İlkeleri

Eğitim-öğretim birimi

MADDE 5- (1) Uzaktan eğitimle verilecek olan derslerin eğitim yükü, “kredi-saat/yarıyıl” kısaca “kredi” diye adlandırılan eğitim birimleriyle ölçülür. Bir yarıyıl (15 hafta) boyunca her hafta düzenli olarak verilen bir saatlik (45-50 dakika) teorik ders, 1 kredi-saat/yarıyıl’lık bir eğitim birimine eşdeğerdir. Başka bir ifade ile bu dersin eğitim yükü “1 kredi”dir. Bir yarıyıl boyunca her hafta düzenli ve sürekli olarak yapılan 2 veya 3 saatlik uygulama, pratik veya laboratuvar çalışmalarının eğitim yükü ise “1 kredi” olarak kabul edilir. Eğitim ücretleri her yıl kredi bazında ve yıl bazında olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Başvuru için ön şartlar

MADDE 6- (1) Türkiye’deki lise ve dengi okullardan mezun olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için, o yıla ait Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda yer alan ön lisans ve lisans programlarını tercih etmiş ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bu programlara yerleştirilmiş olmak, ön lisans mezunları için ayrıca DGS Kılavuzundaki lisans programlarını tercih etmiş ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bu programlara yerleştirilmiş olmak ön şarttır. Diğer kayıt koşulları o yılın Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu ve DGS Kılavuzunda yer alır. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından mezun olan öğrenciler, ön lisans programlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda belirtilen kontenjan dâhilinde Sınavsız Geçiş yoluyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yerleştirilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, lise diplomasını yurt dışından almış olan öğrencilerin, diplomasının Türkiye’deki lise diplomasına eşdeğer olduğunu Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığından veya yetkili kıldığı kurumlardan alacakları belgelerle kanıtlamaları gerekir.

(2) Kazakistan vatandaşı olan öğrenciler için Kazakistan’da uygulanmakta olan hükümler geçerlidir.

(3) Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetleri vatandaşı olmayan öğrenciler için vatandaşı olduğu ülkenin resmî kurumlarından alınan lise diploması ve tasdikli tercümesi başvuru için yeterlidir. Bu öğrencilerden lise denklik belgesi, Yüksek Öğretime Giriş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı puanı istenmez.

(4) Tezsiz Yüksek lisans programına başvurmak isteyen öğrencilerin en az dört yıllık lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olması gerekir. Kayıt başvurusu için ALES notu getirme şartı, ALES taban puanı, ALES’siz kabul ve diğer başvuru şartları TÜRTEP Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve web sayfasında yayınlanır. Yabancı uyruklu öğrencilerden dört yıllık lisans diplomasını yurt dışındaki üniversitelerden (uluslararası anlaşmalarla kurulmuş devlet üniversiteleri hariç) almış olanların diplomalarının denkliği, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış veya mezun oldukları üniversitenin Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış olması gerekir. (*)

(5) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerden dört yıllık lisans diplomasını yurt dışındaki yabancı üniversitelerden (uluslararası anlaşmalarla kurulmuş devlet üniversiteleri hariç) almış olanların diplomalarının denkliği, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması veya mezun oldukları üniversitenin Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış olması gerekir.

İlk kayıt kabul ve kayıt yenileme

MADDE 7-(1) TÜRTEP’te öğrenim ücretlidir. Kredi ve yarıyıl bazında hangi programa ne kadar eğitim ücreti ödeneceği, TÜRTEP Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve web sayfasında yayınlanır.

(2) Bu Yönergede ve verilecek ilanlarda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, ilan edilen süre içinde eğitim ücretini ödeyerek ve istenilen belgeleri vererek kesin kaydını yaptırabilir. Bir program için önceden belirlenen ve ilan edilen asgari öğrenci sayısı dolmadığı takdirde o program açılmayabilir. Bu durumda adayın yatırmış olduğu eğitim ücreti iade edilir

(3) DGS ile lisans programlarını kazanan öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu’nun “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

(4) Öğrenci, her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde derslere kaydını yaptırarak ve eğitim ücretini yatırarak kaydını yenilemek durumundadır. Her yarıyılda kaydını yenilemeyen öğrenciler, öğrencilik haklarından yaralanamaz.

(5) Bir yarıyılda, ön lisans ve lisans öğrencileri en çok 24 kredilik, yüksek lisans öğrencileri en çok 18 kredilik derse kayıt yaptırabilir. Tüm programlarda, eğitimin birinci yılında üst dönemlerden ders alınamaz. Sadece muaf olunan ders/kredi sayısı kadar üst dönemden ders ataması yapılabilir. Ön lisans ve lisans Programlarında kayıtlı öğrencilerin, kayıt yaptırdıkları dönemde açılmayan ders/derslerini, başka bir lisans veya yüksek lisans programında aynı kod/intibak kodu ile açılması halinde, geçmiş dönemlere ait başaramadığı dersler öncelikli olmak üzere, azami kredi limitini aşmamak koşuluyla, istemeleri halinde bu ders/dersleri alabilirler. Burada yer almayan özel durumlar Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 8- (1) TÜRTEP’te eğitim-öğretim dili Türkiye Türkçesidir. Bu programlara katılabilmek için öğrencilerin okuduğunu anlayabilecek ve düşündüğünü anlatabilecek düzeyde Türkçe bilmeleri gerekir.

Eğitim-öğretim türü ve süresi

MADDE 9-(1) TÜRTEP’te eğitim-öğretim genel olarak WEB tabanlı olup, internet üzerinden yapılır. Ayrıca eğitim-öğretim; video-telekonferans sistemleri, eğitim CD-ROM’ları, sayısal kütüphane, kaynak kitaplar vs. gibi diğer uzaktan eğitim araçları ile desteklenir. TÜRTEP’in eğitim-öğretim programları, açılan dersler ve danışmanların nitelikleri, ilgili Akademik Değerlendirme Kurulunca sürekli denetlenir.

(2) Eğitim, her biri 15 hafta süren yarıyıl esasına göre düzenlenir. İki yarıyılı kapsayan bir akademik yıl, güz ve bahar dönemleri olmak üzere ikiye ayrılır.

(3) Kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, ön lisans programlarını tamamlama süresi azami dört yıl, lisans programlarını tamamlama süresi azami yedi yıl, tezsiz yüksek lisans bilimsel hazırlık programı tamamlama süresi azami iki yarıyıl, tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi 2016-2017 güz döneminden itibaren başlamak üzere en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir. 2015-2016 Bahar Dönemi ve öncesinde kayıtlı olan tezsiz yüksek lisans öğrencileri 2016-2017 güz döneminden itibaren yeni süreye tabi olurlar. Öğrenim ücretini ödeyip her dönem kayıt yaptırmak şartıyla, azami öğrenim süresini dolduran ön lisans ve lisans öğrencilerinin askerlik tecilleri, 29 yaşını tamamlayıncaya kadar yapılır.

(4) Kayıt dondurmak, askerlik görevi süresince izinli sayılmak gibi geçerli bir sebepten dolayı ek süreye ihtiyaç duyulan durumlarda, ön lisans, lisans ve 2016-2017 Güz Döneminden önce kayıt yaptırmış olan yüksek lisans öğrencileri için Yönetim Kurulu kararı esas alınır. 2016-2017 Güz Dönemi ve sonrasında kayıt yaptıracak tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğrenim süresi, hiçbir şekilde üç yarıyıldan fazla olamayacağı için, bu öğrencilere kayıt dondurma ve askerlik izni verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Yarıyıl içi Başarı Puanı

MADDE 10- (1) Öğrencinin yarıyıl içinde derse gösterdiği ilgi ve edindiği bilgi, ara sınav, ödev ve tartışmalara katılım, sürekli olarak denetlenir. Yarıyıl içi faaliyetlerinde göstermiş olduğu ilgi ve başarı göz önüne alınarak öğrenciye 100 üzerinden “Yarıyıl İçi Başarı Puanı” verilir. Yarıyıl içi başarı puanının “Ders Başarı Notu”nun hesaplanmasındaki ağırlığı %30 dur.

Dönem Sonu (Final) sınavları

MADDE 11-  (1) Her dersin final sınavı, ilke olarak o yarıyılın so¬nunda yapılır. Öğrencilerin gözetim altında yapılacak olan final sınavları için önceden belirlenen ve duyurulan yer ve merkezlerde bulunmaları kendi sorumluluklarındadır. Final sınav puanının ders başarı notunun hesaplanmasındaki ağırlığı, %70’dir.

Bütünleme sınavları

MADDE 12-(1) Final sınavı sonunda başarısız olmuş öğrencilerle, her ne sebeple olursa olsun final sınavına girmemiş olan öğrencilerin, önceden belirlenen ve duyurulan yer ve merkezlerde gözetim altında bütünleme sınav hakkı vardır.

(2) Bütünleme sınav puanının ders başarı notunun hesaplanmasındaki ağırlığı % 70’ dir.

Tek Ders Sınavı

MADDE 13-(1) Mezun olmak için tek dersi kalan ön lisans ve lisans öğrencilerine tek ders sınav hakkı tanınır. Öğrencinin tek ders sınavına katılabilmesi için, ilgili eğitim öğretim döneminde kayıt yenilemiş olması, tek ders sınavına gireceği dersi daha önceden alması, ilgili dersin final ya da bütünleme sınavlarından en az birine girmesi ve başarısız olması şartı aranır. Ön Lisans ve Lisans programlarının tek ders sınavında başarılı olmak için en az 65 (harf notu karşılığı (CC) almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde yarıyıl içi başarı puanı dikkate alınmaz.” 

MADDE 13-(2) Yüksek Lisans programlarından mezun olmak için, dönem projesini başarmış olmak koşuluyla üçüncü yarıyılın sonunda tek dersi kalan öğrencilere tek ders sınav hakkı tanınır. Dönem projesi dersi için tek ders sınav hakkı verilmez. Öğrencinin tek ders sınavına katılabilmesi için, ilgili eğitim öğretim döneminde kayıt yenilemiş olması, tek ders sınavına gireceği dersi daha önceden almış olması, ilgili dersin final ya da bütünleme sınavlarından en az birine girmesi ve başarısız olması şartı aranır. Yüksek lisans programlarında tek ders sınavında başarılı olmak için en az 70 (harf notu karşılığı “CB” ) almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde yarıyıl içi başarı puanı dikkate alınmaz.

MADDE 13-(3) Bilimsel hazırlık alan öğrenciler, ikinci dönemin sonunda bilimsel hazırlık dönemini tamamlamak için tek dersleri kalmış ise tek ders sınav hakkından faydalanırlar. Bilimsel hazırlık öğrencilerinin tek ders sınav hakkından faydalanabilmeleri için ilgili eğitim öğretim döneminde kayıt yenilemiş olması, tek ders sınavına gireceği dersi daha önceden alması, ilgili dersin final ya da bütünleme sınavlarından en az birine girmesi ve başarısız olması şartı aranır. Bilimsel hazırlık tek ders sınavında başarılı olmak için en az 70 (harf notu karşılığı “CB” ) almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde yarıyıl içi başarı puanı dikkate alınmaz.

MADDE 13-(4) Tek Ders sınavı için bütünleme sınav sonuçlarına itiraz etme süresinin bitiminden itibaren beş (5) iş günü içinde Öğretim Yönetim Sistemi üzerinden dilekçe ile başvuru yapılması gerekir. TÜRTEP Başkanlığı tarafından belirlenen tarih ve saatte, sadece ANKARA’ da, tek ders sınavı yapılır. Sınav tarihi, sınav yeri ve saati v.b. bilgiler, sınava girecek öğrencilerin cep telefonlarına SMS olarak, e-posta adreslerine de mesaj olarak bildirilir. Her ne sebeple olursa olsun tek ders sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.

Sınavlarda kopya

MADDE 14- (1) Gözetim altında yapılan final ve bütünleme sınavlarında kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden ya da kopya çekmesine yardımcı olan öğrencilerin sınavı Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir ve öğrenciye Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde ön görülen “ Ağırlaştırılmış Kınama Cezası” verilir. Aynı durumun tekrarı hâlinde öğrenciye Yönetim Kurulu kararı ile bir derece daha ağır ceza verilir. Bir sınav salonunda toplu kopya çekildiği tespit edilirse, o salonda sınava giren tüm öğrencilerin sınavları Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilebilir ve buna sebep olanlar hakkında hukuki işlem yapılır. Sınavı iptal edilen öğrencinin sınav puanı “0” (sıfır) olarak değerlendirilir.

Ders başarı notu

MADDE 15- (1) Öğrencilerin final veya bütünleme sınavlarında almış oldukları ham puanlar, o derse kayıtlı bütün öğrencilerin almış oldukları ham puanların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önüne alınarak göreceli puanlara dönüştürülürler. Yarıyıl içi başarı puanının %30’u ile final veya bütünleme sınavının göreceli puanının %70’inin toplamı göz önüne alınarak her öğrenciye başarı derecesini belirten bir harf notu takdir edilir.

Harf notları ve anlamları

MADDE 16-(1) Sınav ve değerlendirmelerin sonucunda öğrencilere bir ders için verilmiş olan harf notları ile ifade ettikleri anlam ve eşdeğerleri aşağıdaki gibidir:

a) Ön lisans ve lisans öğrencileri, bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birisini almış ise, o dersten “başarılı”; DF, FF ve FG notlarını almış ise “başarısız” sayılır. Yarıyıl içi ağırlıklı not ortalaması (YANO) başarılı olunan dersler üzerinden hesaplanır. Eğer öğrencinin DC ve DD harf notunu aldığı dersler var ise bu derslerden önce, DC harf notuna sahip olanlar, daha sonra ise DD harf notuna sahip olanlar birer birer YANO hesabına dâhil edilir. Birden çok DC ya da DD harf notunun bulunması halinde öncelik, final /bütünleme sınav puanı büyük olan derse verilir. Final /bütünleme sınavı puanlarının da eşit olması durumunda öncelik yarıyıl içi başarı puanı (YİBP) yüksek olan derse verilir. Öğrencinin şartsız başarmış olduğu dersler ile değerlendirmeye birer birer alınan DC ve DD notunu aldığı derslerin ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise, ağırlıklı not ortalamasına giren DC ve DD notu almış olduğu dersler “şartlı başarılı” sayılır. Aksi durumda bu dersler başarılmamış sayılır ve transkripte yanına (-) konularak katsayısı (0.00) olarak düzenlenir.

Ön lisans ve lisans Programları


Harf
Notlar

Katsayısı

ECTS

Beşli Sistem

% İfadesi

Sözel 
Anlamı

AA

4.00

A

5

90–100

Pekiyi

BA

3.50

A

4,5

80–89

İyi-Pekiyi

BB

3.00

B

4

75–79

İyi

CB

2.50

B

3,5

70–74

Orta-İyi

CC

2.00

C

3

65–69

Orta

DC

1.50

D

2,5

60–64

Orta-Zayıf

DD

1.00

F

2

55–59

Zayıf

DF

0.00

FX

0

50–54

Pek Zayıf-
Başarısız

FF

0.00

F

0

1–49

Başarısız

FG

0.00

F

0

0

Sınava
Girmedi

GN

Geçer Not (Kredisiz dersler için)

Başarılı

TR

Transfer edilmiş veya sınavla başarılmış dersler

 

b) Yüksek lisans öğrencileri, bir dersten AA, BA, BB, CB notlarından birisini almış ise o dersten “başarılı”; DC, FF ve FG notlarını almış ise “başarısız” sayılır. Yarıyıl içi ağırlıklı not ortalaması (YANO) başarılı olunan dersler üzerinden hesaplanır. Eğer öğrencinin CC harf notunu aldığı ders ya da dersler var ise bu dersler YANO hesabına, öncelik final /bütünleme sınav puanı yüksek olan derse verilerek birer birer dâhil edilir. Final /bütünleme sınav puanı eşit olan birden çok CC harf notunun olması halinde öncelik, yarıyıl içi başarı puanı yüksek olan derse verilir. Öğrencinin şartsız başarmış olduğu dersler ile değerlendirmeye birer birer alınan CC harf notunu aldığı derslerin YANO’su 2.50 ve üzerinde ise CC notuna sahip dersler “şartlı başarılı” sayılır. Aksi durumda bu dersler başarılmamış sayılır ve transkripte yanına (-) konularak katsayısı (0.00) olarak düzenlenir.

Lisansüstü Programları

 

Harf
Notlar

Katsayısı

ECTS

 Beşli Sistem

% ifadesi

Sözel 
Anlamı

AA

4.00

A

5

90–100

Pekiyi

BA

3.50

B

4,5

80–89

İyi-Pekiyi

BB

3.00

C

4

75–79

İyi

CB

2.50

D

3,5

70–74

Orta-İyi

CC

2.00

F

3

60–69

Orta

DC

0.00

FX

2,5

50–59

Zayıf-
Başarısız

FF

0.00

F

0

1–49

Başarısız

FG

0.00

F

0

0

Sınava
Girmedi

GN

Geçer Not (Kredisiz dersler için)

Başarılı

TR

Transfer edilmiş veya sınavla başarılmış dersler

 

 

c) Başarılmamış zorunlu dersi bulunan öğrenci o dersi ilk açıldığı dönemde tekrar almak zorundadır. Öğrenci başarısız olduğu seçimlik ders yerine başka bir seçimlik ders de alabilir. Başarılamamış dersler akademik not ortalamalarına dâhil edilmezler.

d) TÜRTEP dışında başka bir programdan veya başka bir üniversiteden alınmış, başarılmış ve Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olan derslerin transferleri hâlinde bu derslere “TR=Transfer” notu verilir. TR notu, öğrenci belgesine işlenir, ancak akademik not ortalamasına dâhil edilmez.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17-(1) Sınav sonuçlarına itirazda aşağıdaki usul takip edilir:

a) Öğrenci, bir dersin yarıyıl içi başarı puanına, öğrencilere duyurulduğu tarihten itibaren en geç bir hafta içinde, Öğrenci İşleri ve Eğitim Destek Uzmanına sistem üzerinden dilekçe göndererek itiraz edebilir. Öğrenci İşleri ve Eğitim Destek Uzmanı, ilgili Bölüm Başkanı /dersin Danışmanı ile de koordine ederek, öğrencinin yarıyıl içi başarı puanına katkıda bulunan bütün çalışmalarını tekrar inceleyerek, itirazı en geç bir hafta içinde değerlendirir; gerekirse notunu değiştirir ve sonucu öğrenciye ve Yönetim Kuruluna bildirir. İtiraz sürelerini geçiren öğrenciler itiraz hakkını kaybetmiş sayılırlar. (*)

b) Öğrenci, bir dersin başarı notuna, notun öğrencilere duyurulduğu tarihten itibaren en geç bir hafta içinde Öğrenci İşleri ve Eğitim Destek Uzmanına sistem üzerinden dilekçe göndererek itiraz edebilir. İtiraz dilekçesi, Öğrenci İşleri ve Eğitim Destek Uzmanı tarafından ilgili Bölüm Başkanlığına iletir. Bölüm Başkanlığı tarafından durum incelenerek sonuç öğrenciye bildirilir. İtiraz sürelerini geçiren öğrenciler itiraz hakkını kaybetmiş sayılırlar. (*)

Ağırlıklı not ortalaması

MADDE 18-(1) Ağırlıklı not ortalamalarının hesabında “başarılı” ve “şartlı başarılı” notu alınmış dersler dikkate alınır; başarısız sayılan dersler ile GN ve TR notu alınmış dersler hesaba katılmaz. Ağırlıklı not ortalamalarının hesaplanmasında işlem, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Bir dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımına, o dersin “ağırlıklı puanı” denir. Bir yarıyılda başarılmış derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, bu derslerin toplam kredisine bölünmesiyle elde edilen sayıya, o yarıyılın “Yarıyıl İçi Ağırlıklı Not Ortalaması” (YANO) denilir. Bir öğrencinin programa kayıt yaptırdığı tarihten itibaren başarmış olduğu bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamlarının, o ana kadar başarılmış olan bütün derslerin toplam kredisine bölünmesiyle elde edilen puana “Genel Ağırlıklı Not Ortalaması” (GANO) denilir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diploma ve Not Dökümü Belgesi, Onur öğrencileri, Öğrencilik Hakları, Kayıt Dondurma, Askerlik süresince izinli sayılma, Özel Öğrenci Kabulü ve diğer hususlar

Diploma ve Not Dökümü Belgesi

MADDE 19-(1) Kanun ve Üniversitenin kuruluşunu düzenleyen Uluslararası Anlaşmalara göre Üniversitenin diplomaları, Kazakistan ve Türkiye’de aynı alan ve aynı seviyede öğretim yapan yükseköğretim kurumlarının diplomalarına ve bunların milletlerarası geçerliliğine eşdeğerde olup, sahiplerine aynı hakları sağlar.

(2) Müfredat programında bulunan bütün derslerde başarılı olmuş, GANO’sunu ön lisans ve lisans programlarında en az 2.00, yüksek lisans programlarında en az 2.50 düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Üniversite diploması verilir. Bu diploma, öğrencinin adı, soyadı, numarası, fakültesi, bölümü ve öğrenim seviyesi (ön lisans, lisans, yüksek lisans) bilgilerini içerir. Öğrenciye ayrıca öğrenimleri boyunca almış oldukları bütün dersleri ve başarı notları ile mezuniyet GANO’sunu gösteren bir “Not Dökümü Belgesi” (transkript) verilir.

(3) TÜRTEP eğitim programlarına kayıt olmuş ve eğitimlerini tamamlayarak diploma almaya hak kazanmış öğrencilerin belgeleri, Merkez Müdürü tarafından hazırlanır, programların ait olduğu yüksekokul, fakülte ve enstitülere iletilir. Diplomalar, TÜRTEP Başkanı/Merkez Müdürü, TÜRTEP Genel/Merkez Sekreteri, ilgili Yüksekokul, Fakülte ve Enstitülerin Müdürü veya Dekanı ile Rektör tarafından imzalanır.

(4) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden, ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara, talep etmeleri hâlinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

Onur öğrencileri

MADDE 20-(1) Ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarına kayıtlı tam zamanlı öğrencilerden bir eğitim-öğretim yılı sonunda almış olduğu bütün dersleri başarmış ve 3.50 ve daha yukarı yıllık ağırlıklı not ortalamasını elde etmiş öğrencilere “ Yüksek Onur Öğrencisi”, 3.00 ve 3.49 arasında yıllık ağırlıklı not ortalamasına sahip olanlara “Onur Öğrencisi” payesi verilir.

(2) Ön lisans ve lisans programlarında, üst üste iki yarıyıl onur veya yüksek onur payesi alan öğrencilere bir sonraki yılda Yönetim Kurulu kararı ile eğitim ücretlerinde onur öğrencileri için % 20, yüksek onur öğrencileri için % 30 indirim yapılabilir. Yüksek lisans öğrencilerine indirim uygulanmaz. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarından 3.50 ve daha yukarı GANO ile mezun olan öğrenciler “Yüksek Onur Öğrencisi”, 3.00 ve 3.49 arasında GANO ile mezun olan öğrenciler “Onur Öğrencisi” olarak kabul edilirler. Onur öğrencilikleri, öğrencilerin Diploma ve Not Döküm Belgelerinde belirtilir. Ağırlaştırılmış Kınama Cezası alan öğrencilere onur ve yüksek onur belgesi verilmez.

Öğrencilik hakları

MADDE 21-(1) Her yarıyılda en az 15 kredilik derse kayıt yaptırmış olan ön lisans ve lisans öğrencileri ile en az 9 kredilik derse kayıt yaptırmış olan yüksek lisans öğrencilerine, “tam zamanlı öğrenci” statüsü tanınır. Kendisinden kaynaklanmayan, fakat program uygulamasının sonucu olarak yukarıda belirtilenden daha az ders yüküne kayıt yaptırmış öğrencinin tam zamanlı öğrencilik statüsü devam eder.

(2) Tam zamanlı öğrenciler kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öğrencilere tanıdığı bütün öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Ancak, öğrencilerin sağlık giderleriyle ilgili hususlar, öğrencilik hakları kapsamında değildir.

İlişik kesme

MADDE 22-

(1)Öğrencilerin TÜRTEP programlarından ilişikleri aşağıdaki durumlarda kesilir:

(a) Kendi isteğiyle kaydını sildirmek,

(b) Üniversite öğrencilerine yakışmayacak davranışları nedeniyle “ilişik kesme” cezasını gerektiren disiplin suçu işlemek.

(2) Öğrenci belgesi / Kabul Belgesi düzenlenen veya askerlik tecili yapılan öğrencinin o dönem için öğrencilik hakları devam eder, yatırmış olduğu öğrenim ücreti kendisine iade edilmez.

(3) İkinci (2 nci) fıkra hükmü saklı kalmak şartı ile, Akademik Takviminde belirtilen öğrenime başlama tarihinden önce başvuranlarını geri çekmek isteyenlerin yatırmış oldukları eğitim ücretinden 100.TL. kayıt masrafı kesilerek geri kalanı iade edilir.

(4) İkinci (2 nci) fıkra hükmü saklı kalmak şartı ile o yarıyılın Akademik Takviminde belirtilen öğrenime başlama tarihinden sonra başvuranların eğitim ücretleri iade edilmez.

(5) 2,3 ve 4. maddeler Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı İş ve İşlemler Hakkında’ki Yönergenin Onsekizinci Bölümünde tanımlanan Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜRTEP) Öğrenim Ücretlerine İlişkin Esas ve Usullere göre güncellenir.

Kayıt dondurma

MADDE 23-(1)Geçerli mazereti nedeniyle kaydını yenilemek istemeyen öğrenci, eğitim süresi boyunca en çok 2 yarıyıl için kayıt dondurma talebinde bulunabilir. Kayıt dondurma talebi kabul edilen ve kayıt dondurma ücretini ödeyen öğrencinin öğrencilik hakları devam eder. Ancak kayıt dondurduğu dönemin/dönemlerin sonundaki ilk dönemde eğitim ücretini yatırarak kaydını yenilemeyen öğrenciler, tam zamanlı öğrencilik hakkını kaybeder. Eğitimin birinci yılında kayıt dondurma yapılmaz.

(2) Eğitim-Öğretim başladıktan sonra 15 gün içinde herhangi bir nedenle eğitim ücretini yatıramayan öğrenciler, kayıt dondurma şartlarını sağlamak şartıyla, isterlerse kayıt dondurma talebinde bulunabilirler. Bu süreden sonra kayıt dondurma talebinde bulunulamaz. Kayıt dondurma kararı Yönetim Kurulunda alındıktan sonra, öğrenci bir (1) hafta içinde kayıt dondurma ücretini yatırmak zorundadır. Aksi takdirde öğrenci o yarıyılda devam etmemiş sayılır.

(3) Birinci yıldan sonra bir öğrencinin kayıt dondurma talebinin Yönetim Kurulunca kabul edilip edilmemesinde öğrencinin;

(a) Kabul edilebilir bir mazeretinin bulunması,

(b) Önceki yarıyıllarda almış olduğu derslerin yarıyıl sonu final/bütünleme sınavlarına girmiş olması,

(c) Girmiş olduğu sınavlarda derslerin en az % 25’inden geçer not almış olması,

(d) Bir önceki dönemde kaydını yenilemiş olması dikkate alınır.

(4) Her bir yarıyıl için kayıt dondurma ücreti, öğrenim ücretinin% 20’ sidir.

(5) Yönetim Kurulunun kabul edebileceği mücbir sebepler dışında yukarıdaki esaslar geçerlidir.

Askerlik süresince izinli sayılma

MADDE 24- (1) Öğrenciye isteği üzerine Yönetim Kurulu kararı ile askerlik süresince izin verilir. Öğrencinin, askerlik dönüşü terhis belgesini Merkez Müdürlüğüne göndermesi ve kaydını yenilemesi gerekir. Kaydını yenilemeyen öğrenciler, tam zamanlı öğrencilik hakkını kaybeder.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 25-(1) Başka üniversitelerin öğrencileri ile belirli konularda bilgilerini artırmak isteyen kişiler, Bölüm Başkanının olumlu görüşü alınarak Yönetim Kurulu kararı ile “özel öğrenci” statüsü ile bir yarıyılda en çok 2 derse kayıt yaptırabilirler. Bu öğrenciler, yazıldıkları dersler için bütün kurallara uymak zorundadırlar. Bu öğrencilere diploma verilmez, tam zamanlı öğrencilik hakkı tanınmaz, ancak talepleri hâlinde katılmış oldukları ders ve başarı durumlarıyla ilgili bir belge verilir.

Diğer hususlar

MADDE 26-(1) Öğrencilerin derslere kayıtları, ders muafiyeti, uygulama dersleri, dönem projesi hazırlama, ilişik kesme vb. konular, TÜRTEP Yönetim Kurulu Tarafından belirlenir, gerektiğinde İlke kararı alınarak web sayfasında yayınlanır.


ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 27-(1) Öğrencilerin uzaktan eğitim için bildirdikleri internet elektronik posta (e-mail) adresi, aynı zamanda tebligat adresleridir. Bu adreslere gönderilen her türlü yazışma ve tebligat öğrenciler tarafından alınmış sayılır. Öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sisteminden gönderdikleri dilekçeler de resmî başvuru olarak kabul edilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 28-(1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesini müteakip, Mütevelli Heyetin 24 / 06 / 2014 tarih ve 48 nolu toplantısında alınan karar gereğince (Karar no: 12.1.6) “Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

Yürürlük

MADDE 29- (1) Bu Yönerge, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 (1) Bu Yönergenin Hükümlerini-TÜRTEP Başkanı/Merkez Müdürü Yürütür.

    Yönergenin kabul edildiği AYÜ SENATO Toplantısının

    Tarihi: 04/06/2014

 Karar Numarası: 3.2

    Tarihi: 18/09/2015

 Sayı: 01, Karar Numarası: 2.13.2

 (13. Madde İlave edilmiştir.)

    Tarihi: 26/02/2016

(*) Senatonun 4 no'lu kararı ile değişiklik yapılmıştır.